طبق نقشه  خیابان بهمنیار از سمت شمال به جنوب (سه راه زهره کرمانی به سمت میدان آزادی ) مسدود می شود .

QR