صدور مجوزهای ترافیکی
صدور مجوز های ترافیکی : دریافت مجوز حفاری –  عملیات عمرانی –  ایمن سازی
کلیه عملیات ساختمانی که در معابر شهری ( کوچه – خیابان و پیاده رو ) توسط مالکین ، پیمان کاران خصوصی ، دولتی و یا ادارات و  سازمان ها ، بایستی صورت گیرد و منجر به ایجاد سد معبر و یا باعث مسدود شدن مسیر می شود  ،قبل از هرگونه اقدامی ، منوط به اخذ مجوز ترافیکی از سازمان حمل و نقل و ترافیکی شهرداری کرمان می باشد.

 مجوز ترافیکی حفاری

 

مجوز ترافیکی عملیات عمرانی


مجوز ترافیکی ایمن سازی

 

مجوز ترافیکی تردد خودروهای سنگین درسطح شهر کرمان