صدور مجوز ایجاد داربست

صدور مجوز ایجاد داربست  ، حصار کشی و ...
به منظور ساماندهی داربست و حصار کشیوایمن سازی سد معبر درسطح معابر( کوچه ، خیابان و پیاده رو )کلیه مالکین بایستی قبل از شروع بکار ، اقدام به اخذ مجوز مربوط از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان نمایند    مجوز ترافیکی ایجاد داربست 

مجوز ترافیکی ایجاد حصار کشی


مجوز ترافیکی مانع U شکل


مجوز ترافیکی ایجاد دکه


مجوز ترافیکی نصب بیلبورد وتابلو های روان LED